Privacy en dossier

Privacy en dossier

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik volg de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informate met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van je behandeling bij te houden. Een cliënt heeft o.a. recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan.

Een dossier wordt 15 jaar bewaard. Een cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Een psycholoog kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor de cliënt, de psycholoog of andere personen.